fbpx


Tietosuojaseloste.

Koiratarha Pörröpallo OY:n tietosuojaseloste ”Noudatamme tietosuoja-asioissamme ja rekisterien käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. Lausuntomme kuvastaa sitoutumistamme tiedottaa rekisteröidyillemme selkeästi. Raportti on laadittu 26.1.2023.”

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä Koiratarha Pörröpallo Oy 

Y-tunnus 14434759

Top talu Tolli küla 78256 Märjamaan kunta Raplamaa

www.porropallo.fi

Yhteyshenkilö Helen Laurits, puheenjohtaja porropallot@gmail.com 

2. Henkilörekisterin nimi

Koiratarha Pörröpallo Oy 

3. Henkilötietojen käsittelyoikeuden tarkoitus

Otamme tietosuoja- ja rekisteriselosteen vakavasti ja noudatamme yleistä tietosuoja-asetusta.

”Koiratarha Pörröpallo Oy:n toiminnassa henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden vastaavien suhteiden ja niistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi; toimintojen toteuttaminen, viestintä- ja markkinointitoimenpiteet, asiakas- ja sidosryhmäviestintä.”

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu sovellettavaan lakiin, rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli rekisteröity on.

”Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin perustuu oikeutettuun etuun ja tapahtuu henkilön suostumuksella. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu suostumukseen.”

”Me Koiratarha Pörröpallo Oy:ssä suhtaudumme tietosuojaan erittäin vakavasti emmekä käytä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen mukaisia automatisoituja päätöksentekotekniikoita. Henkilötietojaei käytetä profilointiin.” Rekisterin sisältämät tiedot.

Asiakasrekisteri koostuu eri tarkoituksiin tarkoitetuista rekistereistä, jotka yhdessä muodostavat täydellisen tietueen asiakkaasta seuraavasti: ”

– Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot ovat seuraavat: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yritys- ja yhteisöasiakkaille lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

– Asiakasryhmätiedot, muut asiakaskohtaiset lisätiedot. 

– Laskutusosoite ja muut laskutustiedot – Mahdollinen suostumus suoramarkkinoinnin lähettämiseen. 

– Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista. 

– Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet. 

– IP-osoitetieto tai muu tunniste 

– Muut asiakkaaseen liittyvät tekstitiedot, kuten yhteydenottopyynnön tarkoitus tai tilauksen toivottu toimitusaika.

Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään, mikäli asiakas sitä sitä pyytää. 

Tietojen luovutus ja siirto. 

Emme jaa tietoja, paitsi jos viranomaiset niin vaativat. Osa tiedoista saattaa olla alihankkijoidemme hallussa.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

”Koiratarha Pörröpallo Oy huolehtii henkilötietojen tietoturvan kattavimmista teknisistä, fyysisistä ja hallinnollisista takeista. 

Tiedot ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan, ja niiden eheys ja luotettavuus on taattu.” 

Tietoturvaprosessi on alusta loppuun hyvin suunniteltu ja kattaa kaikki henkilötietojen käsittelyn osa-alueet keräämisestä hävittämiseen.

”Eläinsuojeluyhdistys Pörröpallo Oy ryhtyy toimenpiteisiin henkilötietojen suojelemiseksi kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten luvattoman pääsyn estämiseksi rekisteriin, tietojen tahattoman tai laittoman tuhoamisen, väärinkäytön tai siirron estämiseksi.”

Koiratarha Pörröpallo Oy:n rekisterit on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Rekisteriin pääsy edellyttää erillisen käyttöoikeuden myöntämistä ja kirjautumista käyttäjätunnuksella tai henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella.

Vain rekisteröityneet rekisterinpitäjät ja ne, joilla on pääsy rekistereiden tietoihin, voivat käyttää niitä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy pääsyoikeudet rekistereihin ja käyttöoikeus poistetaan, kun henkilö ei enää tarvitse oikeutta tehtäviinsä. 

”Noudatamme rekisterin käytössä huolellisuutta ja käsittelemme henkilötietoja kunnioittavasti. Henkilötietoja käsittelevät vain valtuutetut henkilöt, jotka ovat vastuussa tehtävistään.”

6. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen säilytysaika.

Jäsen- ja yhteystietorekisteri võivat sisältää seuraavia henkilötietoja: 

– Rekisteröidyn koko nimi ja yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä maa)

– jäseneksi liittymisen päivämäärä 

– asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot)

– muut koiratarha Pörröpallo Oy:n järjestämien kampanjoiden, Henkilötiedot poistetaan, kun käsittelyn ja käytön tarve lakkaa eikä henkilötietojen säilyttämiselle ole muuta hyvää syytä. Tietoja säilytetään, ellei käyttäjä peruuta suostumustaan. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet.

Yhteystietorekisteri saa henkilötiedot rekisteröijältä itseltään. Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteröijän ilmoittamat tiedot itse.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siltä osin kuin se on tarpeen käsittelymme tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen.

”Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja on tallennettu ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn on annettava tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.” 

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

”Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisua sähköisesti tai kirjallisesti. Rekisteröidyn tulee toimittaa pyynnön tueksi riittävät tunnistetiedot.”

 Oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yleensä kuukauden sisällä).

10. Oikeus henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ja henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

”Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos se ei ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Pörröpallo Oy käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen tiedot joko poistetaan viipymättä tai annetaan hyvä syy, miksi tietoja ei voida poistaa.”

”On huomattava, että rekisterinpitäjällä voi olla laillinen oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja.

Rekisterinpitäjä on velvollinen säilyttämään kirjanpitoaineistoa kirjanpitolaissa (2 luvun 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta).

Tästä syystä kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.”

”Jos rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseen eikä rekisteröity voi peruuttaa suostumusta, kuten asiakkaalle antamaa suostumusta.”

”Jokaisella rekisteröidyllä on tietyissä olosuhteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti. Pyynnössä rekisteröijän on annettava riittävät tunnistetiedot ja mainittava rajoitettu tieto.”

Rajoituspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa (yleensä kuukauden sisällä). 

11. Henkilötietojen siirrettävyys.

”Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia henkilötietoja, jotka hän on antanut sopimuksen tai suostumuksensa perusteella. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle, joka on valmis vastaanottamaan kyseiset henkilötiedot turvallisesti. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.” 

Tarkastuksen aloittaminen edellyttää tarkastuspyynnön sähköistä jättämistä tai rekisteriasioista vastaavan henkilön kirjallista allekirjoitusta.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yleensä kuukauden sisällä). 

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus.

Rekisteröijä voi antaa Pörröpallo Oy:lle suostumuksensa tai kiellon uutiskirjeen vastaanottamiseen (suoramarkkinointi) seuraavasti: 

– Suostumus; uutiskirje

– Kiellot; uutiskirje

– Ilmoitus suostumuksesta tai kiellosta on tehtävä sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoitettuna rekisteröintiasioista vastaavalle henkilölle.

13. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

”Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavastaava Suomessa, lainvastaiseksi katsomiensa henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja valitusoikeuden käyttämisestä löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi.” 

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen.

”Eläinsuojeluliitto Pörröpallo Oy kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa. Muutoksia voidaan tehdä myös lainsäädännön muutosten perusteella.” 

15. Evästeet.

”Verkkosivustomme käyttää evästeitä parantaakseen ostokokemustasi. Evästeet auttavat meitä nopeuttamaan tuotteiden toimittamista sinulle, ja ne voivat myös mukauttaa selauskokemustasi tarjoamalla hyödyllisiä tarjouksia ja suosituksia. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä, jotta voit käyttää sitä. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet oletuksena, mutta voit myös muuttaa selaimesi asetuksia kieltäytymään evästeistä tai poistaa ne palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisesta käytöstä saat selaimesi ohjeista.”

16. Rekisterin suojaus 

”Rekisteriin pääsy edellyttää erityisiä käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus rajoittuu vain työtehtäväsi edellyttämiin tietoihin ja se edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sen tietoja käsittelevät sijaitsevat suljetuissa tietokonehuoneissa. Laitteisto- ja ohjelmistopäivitykset käsitellään säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriöiden sattuessa tiedot tarkistetaan säännöllisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolista viestintää vastaan.”

”Asiakasrekisterin parissa työskentelevät työntekijät ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Näin tehdään vain lakiin perustuvassa ilmoituksessa, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.”